اين رو ننوشتم تا دلمون بسوزه اين رو نوشتم تا يه کم فکر کنيم.

سال1367شلمچه ،بيت المقدّس7.....ياسر ياسر مجيد..ششششششششششششياسر مجيد..ششششششششياسر جون به گوشي؟بامب(صداي انفجار).....گازه گازه گاز زدن.شيميايي زدن شيميايي......سال 1381 تهرانمجيد پشت فرمون ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 4 بازدید
مرداد 87
1 پست
خرداد 86
1 پست
دی 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
4 پست
خرداد 82
3 پست
اسفند 81
7 پست
بهمن 81
10 پست
دی 81
14 پست
آذر 81
13 پست
آبان 81
14 پست