پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

؟

زهیر فرمانده جناح چپ لشگر امام حسین بود. ما تنهاییم. ما تنهاییم؟ شایدم من تنهام.نمی دونم جمع ببندم یا نه اه آخه اینم شد آپدیت؟
/ 81 نظر / 34 بازدید