؟

زهیر فرمانده جناح چپ لشگر امام حسین بود. ما تنهاییم. ما تنهاییم؟ شایدم من تنهام.نمی دونم جمع ببندم یا نه اه آخه اینم شد آپدیت؟
/ 81 نظر / 42 بازدید
مرداد 87
1 پست
خرداد 86
1 پست
دی 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
4 پست
خرداد 82
3 پست
اسفند 81
7 پست
بهمن 81
10 پست
دی 81
14 پست
آذر 81
13 پست
آبان 81
14 پست